Home

              

De glasramen

 

Dertien glasramen, die geplaatst zijn tussen de steunberen van de houten gewelfbogen op de omtrek van de tent, verkleuren het licht zoals de zonnestralen die doordringen tussen de bomen in het woud. Ze werden ontworpen door de kunstenaar Jean-Marie Pirot (ook Arcabas genaamd); in schitterende kleuren illustreren ze taferelen van het evangelie volgens Marcus. Ontworpen tussen 1990 en 2002, werden ze vervaardigd door de glazeniers, Françoise Montfollet en Christophe Berthier, en geplaatst door meester Léon Sert.

Hier klikken om te weten hoe de glasramen geplaatst werden.

Zie ook een artikel in het tijdschrift van de gemeente Les Echos van 2005.

Deze evangelie-taferelen beschrijven levendig een geloofsweg: gevoelig aan het schandaal van lijden en dood, trachten ze de toeschouwer daaraan een betekenis te geven in het voetspoor van Christus. Met een dramatische kracht bieden ze een ontroerende benadering tot het mysterie van zijn menswording en verrijzenis.

Een brochure in het frans, ook in het engels, nederlands, duits en spaans, en binnenkort ook in het italiaans, geeft van elk van deze taferelen die deze zeer mooie glasramen voorstellen de evangelische kontekst aan. Een belgische missionaris, Joost De Waele, die pastoor Jaap Reuten opvolgde in 1992, is er de auteur van. Deze brochure is te koop (4 euro) in de kerk zelf, in de Casino-winkel dicht bij de post, en vlak daar tegenover in het gemeentelijk museum (zie foto hiernaast).

De glasraam-kunst maakt gebruik van eeuwenoude technieken, die omzeggens onveranderd gebleven zijn. Op de schaal een-tiende vervaardigt men een nauwkeurig voorontwerp, die de onderwerpen voorstelt, de versieringselementen, de verdeling van de kleurvlekken, de algemene lijnen van de voegen en de plaats van het geraamte dat het geheel samenbindt. Tot zijn werkelijke grootte gebracht, kan men de juiste plaats preciseren van elk element waarvan de lijnen het snijden van de glasstukken bepalen.

De glazenier maakt daarna zijn keuze tussen de kleuren die de kunstenaar voorstelde. Het snijden van de glasvellen gebeurt met de hulp van een diamant en de stukken van deze 'puzzel' worden daarna samengebracht op kopiepapier. Enkele stukken kunnen ook direkt door de kunstenaar op het glas geschilderd worden.

Na het bakken van de panelen aan 650° wordt elk gedeelte 'ingebouwd' door middel van loodstaafjes. Zo gebeurt het aloude zetten van glasramen. In Notre-Dame des Neiges heeft men een nieuwe techniek van samenbrenging toegepast door het plaatsen van het antieke glas op het gelamelleerde glas met een zeer aangepaste Saint-Gobainlijm, die dus het lood als verbindingsmiddel overbodig maakt.

De architectuur van de kerk met rechte lijnen van 60 meter lang leent zich op een ideale manier tot het aanbrengen van een reeks taferelen van het evangelie volgens Marcus.

De glasramen (van links naar rechts)

(foto's Jean-François CAPELLE)

« De dans van Salomé en ... » (Mk 6,17.....29)

Dit en het volgende glasraam werden ingewijd op 15 augustus 1998 door pater Joost De Waele in aanwezigheid van Arcabas en een grote groep weldoeners. Ze konden verwezenlijkt worden dank zij de edelmoedigheid van leden en sympathisanten van de vereniging Notre-Dame des Neiges.

« …dood van Johannes de Doper » (Mk 6,17...29)

« Jezus wandelt op het water » (Mk 6,45-52)

En Jezus geeft 5000 mensen te eten (Mk 6,34-44) ; Wat de mens onrein maakt (Mk 7,14-23) ; Effata (Ga open) (Mk 7,32-35); Jezus geeft 4000 mensen te eten (Mk 8,1-10).

Dit glasraam werd ingewijd op Kerstdag 1990. Het werd als eerste glasraam geplaatst, en aangeboden aan pastoor Jaap Reuten bij zijn 25 jaren apostolaat in Alpe d'Huez.

« Jezus geneest een blinde in Betsaïda » (Mk 8, 22-26)

Dit en het volgende glasraam werden ingewijd op 15 augustus 1997 door pater Joost De Waele in aanwezigheid van Arcabas.

« Jezus kondigt zijn dood en verrijzenis aan » (Mk 8,31-33; 9,30-32;10,32-34)

« Jezus geneest een bezeten kind » (Mk 9,17-29)

En De gedaanteverandering (Mk 9,2-8) ; Jezus zegent kleine kinderen (Mk 10,13-16) ; Jezus kondigt zijn dood en verrijzenis aan (Mk 9,30-32) ; De rijke jongeling (Mk 10,17-25).

Dit glasraam werd ingewijd op het feest van Notre-Dame des Neiges, 9 augustus 1992.

« Jezus' intrede in Jeruzalem » (Marc 11,1-11)

En Jezus geneest de blinde Bartimeüs (Mk 10,46-52) ; Jezus' intrede in Jeruzalem (11,1-11) ; De steriele vijgeboom (11,12-14).

Dit glasraam, geschonken door een anonieme weldoener, werd ingewijd door pastoor Jaap Reuten op 2 april 1992.

« Jezus verjaagt de kooplieden uit de tempel » (Mk 11,15-19)

Dit glasraam, met zijn 10,7m² het grootste, werd op 15 augustus 1994 na de hoogmis ingewijd door pater Joost De Waele.

« Het Laatste Avondmaal: de instelling van de Eucharistie » (Marc 14,22-25)

Onder het erevoorzitterschap van Jacques Toubon, minister van kultuur, werd dit glasraam ingewijd door Jean-Paul Buisson, vertegenwoordiger van de bisschop van Grenoble, Louis Dufaux. Het werd opgedragen aan de vorige pastoor, Jaap Reuten.

« De kus van Judas en de verloochening van Petrus » (Mk 14,43-46.66-72)

Dit glasraam werd ingewijd op 13 augustus 1995 door pater Joost De Waele in aanwezigheid van de kunstenaar Arcabas, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het centrum Notre-Dame des Neiges. Het werd gefinancierd, deels door de Conseil Général de l'Isère, door de ondernemingen Samse en Simonetti, het Crédit agricole de l'Isère, alsook door verschillende leden van de vereniging Notre-Dame des Neiges.

« De lijdende Christus word bespot » (Mk 15,15b... 37)

Dit glasraam werd ingewijd op 11 augustus 1996 door pater Joost De Waele.

Het Lam Gods" (Apokalyps of Openbaring van Johannes 4,6-8 en 5-6) omkaderd door de symbolische voorstellingen van de vier evangelisten

Dit glasraam werd ingewijd op 17 april 1995 door E.H. Louis Tronchon. Het werd geschonken door Philippe en Marcelle t.g.v. hun 30 jaar huwelijk, en door hun ouders, kinderen en vrienden als dank voor de aangename momenten die ze met pastoor Jaap Reuten mochten beleven.

« Alpha en Omega »

Dit glasraam boven de ingangsdeur van de kerk meet 9,36m²; het is geschonken door de Conseil Général de l'Isère, en door het gemeentebestuur van Alpe d'Huez; het werd ingehuldigd op 22 december 2002, door E. F., voorzitter van Notre-Dame des Neiges, in tegenwoordigheid van Arcabas, Claude Bertrand, ondervoorzitter van de conseil général (belast met de kultuur), Christian Pichoud lid van de conseil général, burgemeester Eric Muller, E.H. Robert Clerc, vertegenwoordiger van de bisschop van Grenoble, Louis Dufaux, pater Joost De Waele, bedienend priester van Alpe d'Huez, E.H. Luc Mazaré, pastoor van Saint-Bernard en Oisans. De Dauphiné libéré van 23 december bracht er in zijn hoofdartikel verslag over uit.

Om de glasramen nog beter te kunnen zien, klik hier op enkele bijzonderheden.